fbpx

| Tudatos Vásárló

Ez a cikk már legalább 1 éve készült. A benne lévő információk azóta lehet, hogy elavultak, nézd meg, hátha van frissebb cikkünk a témában.

Hibás egyedi előfizetői szerződések

Lesújtó eredményt hozott a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) vizsgálata, amelynek során az elmúlt két évben közel száz szolgáltató mintegy 15 millió előfizetőt érintő egyedi előfizetői szerződéseit elemezte.

A helyhez kötött és a mobiltelefon, valamint az internet és a műsorelosztási piacokon működő közel száz szolgáltató írásban megkötött egyedi előfizetői szerződéseinek (EESZ) vizsgálata során a hatóság egyetlen olyan szolgáltatót sem talált, amelynek szerződései teljes mértékben megfeleltek volna a jogszabályi követelményeknek – közölte az NHH.

A vizsgálati szempontok alapján a legkevésbé rosszul a mobilszolgáltatók szerepeltek. A három szolgáltató EESZ-ei a vizsgálati szempontok mintegy egyharmadában voltak hibásak.A legrosszabb eredmény az internetpiacon született, ahol a vizsgált szolgáltatók többsége a vizsgálati szempontok több mint felében elvérzett.

Általános hiba volt, hogy míg az előfizető adatai, valamint egyéb, az előfizetőt kötelező feltételek (például a szolgáltatásra irányadó díjak) teljes körűen rögzítve voltak az EESZ-ekben, addig az előfizetőt megillető jogok, illetve a szolgáltatót kötelező feltételek nem, vagy csak hiányosan szerepeltek. Az esetek több mint felében hiányoztak a hibabejelentés-, a panasz megtételének módjai; a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogok, a díjvisszatérítés rendje, az előfizetőt megillető kötbér mértéke, valamint a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó egyéb díjak.
A hatóság az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján minden ellenőrzött szolgáltatóval szemben elmarasztaló határozatot hozott, és felhívta a szolgáltatókat az általuk alkalmazott szerződésminták módosítására. Az NHH a jogszabályi előírások betartását további ellenőrzésekkel és utóellenőrzésekkel vizsgálni fogja. Amennyiben az újabb ellenőrzés során ismételten jogsértés állapítható meg, úgy a jogsértő szolgáltatóval szemben bírságot állapít meg.

A szolgáltatók és az előfizetők közötti előfizetői szerződés részét képezik az általános szerződési feltételek (ÁSZF) és az egyedi előfizetői szerződések (EESZ). Az előfizetői szerződések kialakításában a fogyasztók – mint szerződő felek – nem vehetnek részt, ezért az előfizetők érdekeinek védelmében a szerződések kötelező tartalmi elemeit hírközlési jogszabályok írják elő. Az ÁSZF-ben a szolgáltató valamennyi előfizetőjére vonatkozó általános eljárásai, az előfizetők és a szolgáltatók jogai és kötelezettségei kerülnek szabályozásra. Az EESZ-ben a szerződő felek adatain, a szolgáltatás megnevezésén és a szolgáltatás díján kívül rögzíteni kell több, a szerződéssel összefüggő jogintézmény (pl. szerződésszegés, megszűnés, módosítás) szabályait, vagy az azokra történő ÁSZF utalásokat, valamint a hibabejelentés, a panasz megtételének módjait. Az előfizetők érdekeinek védelmében, az EESZ-ek hírközlési jogszabályokban kötelezően előírt tartalmi elemeinek maradéktalan teljesülésével a Nemzeti Hírközlési Hatóság kiemelten foglalkozik.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. § (6) bekezdése szerint az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződésnek, amennyiben ezt a szolgáltatás sajátosságai lehetővé teszik, legalább a következőket kell tartalmazniuk:

 • az elektronikus hírközlési szolgáltató neve, címe, az ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat elérhetősége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe;
 • az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye;
 • nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint az előfizető bankszámlaszáma;
 • az előfizető hozzájárulása a 157. § (2) bekezdésében foglalt adatállományon kívüli adatainak kezeléséhez, illetve az adatállományban szereplő adatainak az e törvényben meghatározott céloktól eltérő felhasználásához;
 • a szerződés tartama;
 • a szolgáltatás megkezdésének, illetve a csatlakozás kiépítésének a határideje;
 • a szolgáltatásra irányadó díjak és egyéb kapcsolódó díjak, költségek mértéke, a díjak megfizetésének ideje, módja;
 • a szerződés megszüntetésének feltételei, valamint utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződés szüneteltetésének és a szolgáltatás korlátozásának feltételeit;
 • utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogokat, a díjvisszatérítés rendjét, az előfizetőt megillető kötbér mértékét;
 • a hibabejelentések megtételének, számlapanaszok bejelentésének lehetséges módjai, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hibabejelentések és számlapanaszok elintézési rendjét, a karbantartási szolgáltatások biztosítására vonatkozó információkat;
 • a szerződésmódosítás feltételei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére;
 • tájékoztatás arról, hogy jogvita esetére az előfizető jogosult a vitát hatóság elé terjeszteni, továbbá utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a hatáskörrel rendelkező hatóságok pontos megnevezését, továbbá elérhetőségük megjelölését;
 • az előfizetői végberendezés felszerelésének helye – amennyiben az rögzített – és az előfizető hívószáma. Az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződésben a feleknek rögzíteni kell a szolgáltató felelősségi határát jelentő előfizetői hozzáférési pont létesítési helyét. Az előfizetői hozzáférési pont meghatározása tekintetében az előfizetők által szokásosan megjelölt pont az irányadó, amely csak az előfizető kifejezett kérésére létesíthető az előfizető helyiségén kívül;
 • az előválasztással választott közvetítő szolgáltatóra vonatkozó nyilatkozatok és adatok;
 • a tételes számlamelléklet igénylésére vonatkozó nyilatkozat;
 • az általános szerződési feltételek elérhetősége, valamint az előfizető azon nyilatkozata, amely szerint az e szerződésben foglaltakat megismerte és elfogadja.

 

Az előfizetők az őket megillető, de az EESZ-ekből „kimaradt”, de a szolgáltató általános szerződési feltételeiben rögzített jogokról és kötelezettségekről az NHH weboldalán elérhető közhiteles nyilvántartásból, illetve a szolgáltatók honlapjáról tájékozódhatnak.

 

Forrás: NHH 

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás