fbpx

| Zölden és Nyereségesen

Energiaracionalizálás az ISVH Kft.-nél, a TTMK közreműködésével – Esettanulmány

A „Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban” c. projekt keretein belül nyílik lehetőség a részt vevő szervezetek számára, hogy – igen kedvező feltételek mellett – energiahatékonysági felülvizsgálatokban részesülhessenek.

A Tisztább Termelés Magyarországi Központja és a United Nations Environment Programme 2002. márciusa óta működteti az ún. „Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban” c. projektjét. A program keretein belül lehetőség nyílik a részt vevő szervezetek számára, hogy – igen kedvező feltételek mellett – energiahatékonysági felülvizsgálatokban részesülhessenek. A finanszírozás részben világbanki forrásból, a Global Environment Facility (GEF) anyagi hozzájárulásával történik, így a vállalatok a szolgáltatás felmerülő költségeinek csupán egy jelképes hányadát fizetik hozzájárulásként.

Abból kiindulva, hogy a racionális energiagazdálkodás a vállalatok eredményes működésének alapját képezi, a TTMK nyílt pályázatot hirdetett a gyártó és szolgáltató cégek körében. A pályázatok keretében lebonyolított auditok első eredményei közül való a most következő esettanulmány is, amely egy budapesti telephellyel működő vállalat energiahatékonysági és kibocsátás-csökkentési törekvéseit mutatja be.

Az esettanulmányban bemutatott ISVH Kft. 1990-ben került privatizálásra, és ezzel egyidőben a Budapesti Ipari Park területére költözött. A cég főbb tevékenységei közé a hagyományos indukciós és védőgázos hőkezelési eljárások tartoznak. A szervezet évek óta minőségirányítási rendszert működtet, amely az ISO9000-es szabványsorozata alapján tanúsított. Jelenleg zajlik a 14001-es szabvány szerinti KIR kiépítése, illetve a tanúsításra való felkészülés.
A legjelentősebb energiafogyasztó technológiák a vállalaton belül a főtevékenységekhez kapcsolódnak. A környezeti hatások közül a legjellemzőbb a hőszennyezés, a CO2 és CO kibocsátás, az NOx kibocsátás, valamint az olajpára emisszió. Ennek felismerése vezette arra a cégvezetést, hogy kiemelten foglalkozzon a környezeti kérdésekkel.

Az alkalmazott technológiák

Ahogyan arról a bevezetésben szó esett, a vállalaton belül alkalmazott technológiákat, és az azokhoz kapcsolódó részfolyamatokat két fő csoportba sorolhatjuk, aszerint, hogy a munkadarabok hevítése milyen módszerrel történik.

A megrendelés-állomány jelentős hányadát ún. védőgázos eljárással edzik, melynek lényege a szén koncentrációjának növelése a munkadarab felületében, oxigénmentes környezetben, magas szénmonoxid koncentráció, és szintén magas nyomás, valamint hőmérséklet mellett. A szénkoncentráció feldúsítása után a munkadarab speciális hűtőolajban kerül lehűtésre.

A technológia környezeti hatásai közül elsősorban a jelentős energia és anyagfelhasználás következményeképpen előálló légköri kibocsátásokat, illetve a hőterhelést említhetjük, de a hűtőolaj oxidációja során keletkező nagy mennyiségű veszélyes hulladék ártalmatlanítása is komoly kihívás.
Az induktív edzés során az acélbázisú munkadarabok felületét közvetlenül, elektromos úton előállított nagyfeszültségű, 10-100 kHz frekvenciájú árammal hevítik, majd a speciálisan kialakított induktoron keresztül adagolt hűtőfolyadékkal azonnal visszahűtik. A hűtővíz különböző adalékokat is tartalmaz, amelyek a kívánt hűtési hőkapacitás elérése, valamint a korrózióvédelem érdekében kerülnek felhasználásra. A technológia környezeti hatásai közül kiemelendő a jelentős vízszennyezés, a hőterhelés és az energiafelhasználásból adódó – erőművi oldalon jelentkező – kibocsátás.

Energetikai helyzetkép

A vállalat energetikai helyzetképére a nagy energiaintenzitás jellemző, ez azonban a nehézipar esetében szektoriális szinten is általános jelenség, ily módon tehát az ISVH Kft. sem tekinthető kirívó példának.
A működési költségek közül tehát az energiafogyasztással összefüggő kiadások jelentik a legnagyobb volument. Mind a villamos energia felhasználás [kWh], mind pedig a földgázgázfogyasztás [m3] többszázezres léptékben mérhető az üzemen belül. Az elmúlt három évben mindkét energiahordozó (illetve energiafajta) felhasználása mintegy 50 százalékkal növekedett a 2000-es bázisévhez viszonyítva, amely növekedés azonban nem az energiahatékonyság romlásának, hanem a termelékenység növekedésének tudható be.

A fentiek ismeretében könnyen belátható, hogy nem csupán a környezetvédelmi szabályozás szigorodásának tulajdonítható az a – közép és felsővezetői szinten egyaránt megnyilvánuló – affinitás, amelyet a vállalat vezetése a hatékonyságnövelő, és ezáltal kibocsátás-csökkentő technológiák irányában tanúsít: a veszteséghelyek feltárása és a veszteségek csökkentése az ISVH Kft. számára is a  versenyképesség fenntartásának záloga.

Azonosított opciók

A tisztább termelés és energiahatékonyság integrálását célzó felülvizsgálatok lebonyolítása a TTMK és az ISVH Kft. műszaki vezetésének szoros együttműködésével valósult meg. Az azonosított opciók egy része valójában a szervezetet már régebb óta foglalkoztató implementációs kérdésekre világított rá, és mintegy megerősítésül szolgált az esetleges beruházások szükségességére vonatkozólag.
A folyamatos üzemeltetést, a jelentős energiafelhasználást és füstgáz-emissziót alapul véve, már az auditok kezdeti szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy a védőgázos kemencék fűtésének korszerűsítése lehet az egyik legígéretesebb megelőző környezetvédelmi, egyben pedig energiahatékonysági opció.

Tekintve, hogy a fűtéskorszerűsítés egy sok szempontot mérlegelő, összetett és időben elhúzódó folyamat, a cég a műszakilag egymásra épülő megoldások ütemezett megvalósítását választotta megoldásként. Az ütemezés meghatározása során figyelembe kellett venni a szervezet jelenlegi gazdasági helyzetét, mivel az energiatechnológiákba való beavatkozás általában rendkívül költségérzékeny lépés. Mindemellett számításba kellett venni az egységnyi ráfordítással elérhető felhasználás- és kibocsátás-csökkentés lehetőségeit, tehát a potenciális környezeti teljesítményjavulást.

Első lépésként a kemencék égéslevegő-ventilátorainak cseréjét, majd az ún. alsó gyújtás kialakítását, végül pedig a füstgáz hőtartalmának hasznosítását tervezték, melyből az első opció teljekörűen megvalósult, a második folyamatban van, míg a harmadik a kedvezőbb gazdasági feltételek megteremtéséig várat magára.

Az első alternatíváról elmondható, hogy a költségekhez mérten igen kedvező kibocsátás-, és üzemeltetési költség csökkenést ígér. A második alternatíva megtérülése kevésbé kecsegtető, viszont a beruházás hosszú távon sürgető gazdasági és műszaki szükségszerűség. A harmadik lépésben tervezett átalakítás – bármennyire is kézenfekvőnek és ígéretesnek tűnik – a magas beruházási költségek miatt jelenleg nem kivitelezhető.

A fáklyafúvó ventilátorok cseréje

A kemencék biztonsági fáklyái, a sugárzócsövek begyújtásán kívül, az elégetlen gázkeveréknek a csarnok levegőjébe jutását gátolják meg. A berendezések egy részén 8-8, a más részén pedig 10 ilyen fáklya található. A biztonsági fáklyák – függetlenül attól, hogy van-e munkadarab a kemencében, vagy nincs – folyamatosan üzemelnek. Gázfogyasztásuk első pillantásra nem tűnik magasnak (0,1 m3/h/db), de a folyamatos üzemet alapul véve, évi 300 munkanappal számolva már számottevő mennyiséget tesz ki.

Az üzemeltetést, a projekt kezdete előtt, kemencénként egy-egy 7,5 kW teljesítményű fúvó biztosította, ami mind a sugárzócsöveket, mind pedig a fáklyákat képes volt ellátni. Tekintve, hogy kemencénként összesen egy fúvó üzemelt, azokat az égők üzemidején kívül is működtetni kellett, hogy a biztonsági fáklyákat el tudják látni. Az áramfelvétel azonban ekkor sem csökkent számottevően, ami alapvetően szabályozástechnikai okokra volt visszavezethető: az égők teljesítményszabályozása ugyanis nem a fúvók frekvenciaszabályozásán, hanem az égéslevegő útjába beépített pillangószelep elforgatásán (folytáson) alapult. Kisebb gázszükséglet esetén a pillangószelepet elforgatták, ezzel a sugárzócsőbe áramló elegy mennyisége lecsökkent, a fúvó viszont – az előtte kialakult túlnyomás miatt – nagyobb terhelés mellett üzemelt. Ez azt a műszakilag visszás helyzetet eredményezte, hogy a ventillátor terheltsége pont akkor volt a legmagasabb, amikor a fűtés intenzitása a legalacsonyabb.

Az azonosított tisztább termelési/eneregiahatékonysági opció pontosan ezt az ellentmondásos szituációt oldotta fel. A viszonylag nagy teljesítményű fúvó leszerelésével és kiváltásával a technológia a következőképpen módosult: az égéslevegőt kemencénként egy-egy 2,6 kW teljesítményű ventillátor szolgáltatja, a biztonsági fáklyákat pedig egy-egy 0,37 kW-os fúvó táplálja. A ventillátorok teljesítményszabályozása – az alternatíva megvalósítását követően – frekvenciaváltáson alapul, így szükségtelenné váltak a fojtószelepek, egyaránt csökkent a terheletlen és teljes terhelés alatt lévő motorok áramfelvétele. Az átalakítás eredményeképpen az üzemeltetési görbe is megváltozott (folyamatosról szakaszosra), így tehát az égéslevegő ventillátorok napi 6 órán keresztül nem működnek. Ezáltal növekedett a várható élettartam, ami önmagában is jelentős tisztább termelési opció. Ezzel összefüggésben, az egyébként is alacsonyabb áramfelvételű fúvók, a folyamatos üzemhez képest 25%-al kevesebbet fogyasztanak. 

Gazdaságosság és környezeti hasznok

Az összes beruházási költség milliós nagyságrendű, de ez az egyes kemencékre „elosztva” nem tekinthető magasnak.
A megtakarítások több tényezőből tevődnek össze, és a beruházás mértékével szembeállítva igen jelentősek. A fúvók kiváltásával csökken az összes teljesítményigény, ami a szerződött áramdíjra van kihatással. Csökken továbbá az összes üzemidő, és a motorok áramfelvétele, ami a fogyasztási adatokat befolyásolja kedvezően.

A fentieket, illetve a 2002. évi áramdíjakat alapul véve, éves szinten, a beruházás költségeihez mérhető megtakarítást számítottunk, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy ezzel az egyszerű beruházási döntéssel kb. egy éves megtérülést lehetett elérni. A műszaki megvalósítást követő kezdeti mérések a várt eredményeket igazolták, az éves szintű kimutatásokra azonban a gazdasági év zárásáig várni kell.

A környezeti teljesítményre vonatkozólag látványos eredményeket (felületes szemlélődéssel legalábbis) nem tudunk megfigyelni. Ez annak tudható be, hogy a fúvók energiafelhasználásának csökkenése közvetlenül a vállalat kibocsátásaiban nem eredményez változást, közvetve azonban több viszonylatban is értelmezhetők a szennyezés-csökkenés mérőszámai:
• A szakaszos üzemelés a gázfogyasztás szakaszosságát is eredményezi, ami csökkenti a füstgázemissziót;
• Erőművi oldalon, figyelembe véve a hazai villamosenergia-termelés alapenergia-felhasználásának struktúráját, 90 kg CO2/GJ villamos energia csökkenéssel számolhatunk. Ez azt jelenti, hogy az ISVH Kft.-nél megvalósított beruházás erőművi oldalon több mint 60 t/év széndioxidkibocsátás-csökkenést eredményez. Erőműveink kibocsátás-csökkenése, az ország összenergia-fogyasztásának mérséklése nemzetgazdasági szintű távlati cél, ami – a Kyotoi Protokoll tükrében – nem szorul magyarázatra.
• Üzemi szinten, a kibocsátás-csökkenés mellett jelentős még a környezeti zajterhelés mérséklődése is. Az eredeti fúvók kb. 80 decibel hangnyomással üzemeltek, míg a jelenlegiek ennek kevesebb, mint egyharmadával, 25 db-el. Ez mind munkavédelmi, mind pedig környezeti szempontból említésre méltó előrelépés.

Összegzés

A bemutatott példa csupán egy volt a javasolt, és időközben megvalósított energiahatékonysági alternatívák közül. Az esettanulmány elkészítésekor a választás azért erre az opcióra esett, mert az ISVH Kft.-nél folytatott auditok során ez bizonyult a „leglátványosabbnak”. „Látványosság” alatt természetesen a környezeti és gazdasági hasznok volumenét, és nem a műszaki megvalósítás öncélú attraktivitását értjük. A figyelmes olvasó előtt nyilvánvalóvá válhatott, hogy a sokszor, és sokhelyütt emlegetett „gazdaságtalanság”, amely jelzővel az energetikai korszerűsítéseket gyakorta illetik, nem minden esetben helytálló. Az nem kétséges, hogy az átfogó technológiamódosítás ezen a területen legtöbbször igen költséges, de az is igaz, hogy az üzemeltetési körülmények gondos megválasztásával, jó szabályozástechnikával és az esetlegesen előforduló műszaki hiányosságok kiküszöbölésével viszonylag „fájdalommentesen” érhetünk el megtakarításokat, miközben a környezeti teljesítményünket is fokozzuk.

Arra vonatkozólag, hogy mekkora energiahatékonysági potenciál rejtőzik a vállalatok által alkalmazott eljárásokban, nincsenek általános érvényű viszonyszámok. Azt azonban nagy biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a kellően részletes felülvizsgálatok, mérések és elemzések az esetek túlnyomó többségében ki tudnak mutatni indokolatlan túlfogyasztást. A UNEP/TTMK energiahatékonysági projektje pontosan ezekre az átvilágításokra helyezi a fő hangsúlyt, és mint az – reményeink szerint – láthatóvá vált, nem eredménytelenül.

Köteles Géza/TTMK

A cikk megjelent a Zölden és Nyereségesen c. KÖVET Hírlevél 18. számában 2003-ban.

Mi nem csak a „szuperzöldekhez” szólunk! Célunk, hogy az ökotudatos életmód és az ehhez vezető vásárlási szempontok bárki számára elérhetők legyenek, éljen bárhol, bármilyen végzettséggel, bármilyen szemlélettel is ebben az országban.

Tevékenységünk a gyártók támogatásától és reklámoktól mentes, nem fogadunk el termékmintákat tesztelésre, nincsenek céges támogatóink, sem reklámbevételeink. És ezt továbbra is fenn akarjuk tartani.

Ahhoz, hogy olyan ügyekkel foglalkozzunk, amikre nincsen hazai vagy más pályázati forrás nagy szükségünk van olyan magánemberek támogatására, mint amilyen Te is vagy! Lehetőségeidhez mérten emiatt kérünk, támogasd munkánkat rendszeres vagy egyszeri adományoddal.

Ne feledd, a pénzed szavazat!

Támogass minket!

Képezd magad a webináriumainkon!

Iratkozz fel hírlevelünkre!

  Válassz hírleveleink közül:*

   Iratkozz fel híreinkre!

   Tippek, tesztek, programok

   Megszakítás