fbpx

Egészségi veszély (GHS07)

Értékelésünk: Nem ajánljuk.
Címkézett termék szolgáltatás típusa: Ép test, Termékcímkézés, Vegyi anyagok, Veszélyes termékek
Címke célja: biztonság, egészség, könyezetvédelem
Itthon: rendszeresen látjuk

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak, CLP piktogramnak, teljes nevén: Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

Az egészségi veszély / veszélyes az ózonrétegre piktogram arra utal, hogy a vegyi anyag allergiás bőrreakciót vagy súlyos szemirritációt okozhat, lenyelve vagy belélegezve ártalmas, valamint ártalmas a környezetre.

Használat közben a bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Jellemzően mosószer, WC-tisztító, fagyálló, ablaktisztító folyadék, szilikon, pillanatragasztó és lakk termékeken alkalmazzák.

Mit jelent?

 • Légúti irritációt okozhat
 • Álmosságot vagy szédülést okozhat
 • Allergiás bőrreakciót válthat ki
 • Súlyos szemirritációt okoz
 • Bőrirritáló hatású
 • Lenyelve ártalmas
 • Bőrrel érintkezve ártalmas
 • Belélegezve ártalmas
 • Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkör felső rétegeiben lebontja az ózont

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
 • Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
 • Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel
 • Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

 

Kapcsolódó linkek

https://echa.europa.eu/hu/regulations/clp/clp-pictograms

Hasonló címkék

Környezetre veszélyes (GHS09)
Súlyosan veszélyes az egészségre (GHS08)
Tűzveszélyes (GHS02)

  Iratkozz fel híreinkre!

  Tippek, tesztek, programok

  Megszakítás