alap kinézet

System Messages

» Fogyasztóvédelem » Termékcímkézés

Egészségi veszély (GHS07)

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak, CLP piktogramnak, teljes nevén: Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

Az egészségi veszély / veszélyes az ózonrétegre piktogram arra utal, hogy a vegyi anyag allergiás bőrreakciót vagy súlyos szemirritációt okozhat, lenyelve vagy belélegezve ártalmas, valamint ártalmas a környezetre.

Használat közben a bőrrel és szemmel való érintkezést el kell kerülni. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Jellemzően mosószer, WC-tisztító, fagyálló, ablaktisztító folyadék, szilikon, pillanatragasztó és lakk termékeken alkalmazzák.

Mit jelent?

 • Légúti irritációt okozhat
 • Álmosságot vagy szédülést okozhat
 • Allergiás bőrreakciót válthat ki
 • Súlyos szemirritációt okoz
 • Bőrirritáló hatású
 • Lenyelve ártalmas
 • Bőrrel érintkezve ártalmas
 • Belélegezve ártalmas
 • Károsítja a közegészséget és a környezetet, mert a légkör felső rétegeiben lebontja az ózont

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
 • Belélegzés esetén: az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni
 • Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Ha bőrre kerül: lemosás bő szappanos vízzel
 • Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

 

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Nem ajánljuk.

Akut toxicitás (GHSO6)

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak, teljes elnevezésén: akut toxicitású vegyi anyag. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban megbatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

A veszélyszimbólumokat a vegyi anyagok és készítmények címkéjén és csomagolásán kell keresni, így tájékozódhatunk, hogy az adott termék veszélyességi osztályba tartozik. A termékek osztályozását és címkézését, piktogrammal való ellátását a gyártók, forgalmazók maguk végzik, a piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrzik, hogy helyesen alkalmazzák-e.

Fotó: Maria Teneva on Unsplash

Az Akut toxicitás piktogram arra utal, hogy a termék súlyos mérgezést okozhat.

Mit jelent?

 • Lenyelve halálos
 • Bőrrel érintkezve halálos
 • Belélegezve halálos
 • Lenyelve mérgező
 • Bőrrel érintkezve mérgező
 • Belélegezve mérgező

Szükséges óvintézkedések:

 • A használatot követően a használt eszközöket alaposan el kell mosni.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • Lenyelés esetén: rosszullét esetén azonnal forduljon orvoshoz.
 • A szájat ki kell öblíteni.
 • Zárt edényben tárolandó.
 • Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Ha bőrre kerül: óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
 • Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni.
 • A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
 • Légzésvédelem használata kötelező.
 • Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
 • Elzárva tárolandó.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Védőfelszerelés használata kötelező és elzárva tárolandó.

Korábban a jelölés így nézett ki:

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Nem ajánljuk.

Súlyosan veszélyes az egészségre (GHS08)

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

 

A súlyosan veszélyes az egészségre piktogram arra utal, hogy a vegyi anyag lenyelve, belélegezve vagy bőrrel érintkezve ártalmas vagy halálos lehet.

 

 

 

Ezt a piktogramot olyan anyagokon és keverékeken helyezik el, amelyek egy vagy több alábbi tulajdonsággal rendelkeznek: karcinogén, hatással van a termékenységre és a születendő gyermekre, egyes szervekre nézve mérgező, rákot, allergiás vagy asztmás tüneteket okozhat.

Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat. Kerülendő a por vagy füst belélegzése, valamint elzárva tárolandó.

Jellemzően terpentinen, benzinen és lámpaolajon található.

 

Mit jelent?

 • Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
 • Károsítja a szerveket.
 • Károsíthatja a szerveket.
 • Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
 • Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
 • Rákot okozhat.
 • Feltehetően rákot okoz.
 • Genetikai károsodást okozhat.
 • Feltehetően genetikai károsodást okoz.
 • Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, és nehéz légzést okozhat.

 

Például hol találhatjuk meg?: Terpentin, benzin, lámpaolaj

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Lenyelés esetén: azonnal forduljon orvoshoz.
 • Elzárva tárolandó.
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • A használatot követően a(z eszközt alaposan el kell mosni.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
 • Expozíció esetén: forduljon orvoshoz.
 • Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
 • Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
 • Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.
 • Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.
 • Belélegzés esetén: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

párszor már találkoztunk vele itthon is

Értékelésünk: 

Nem ajánljuk.

Környezetre veszélyes (GHS09)

A jelölés egyike a 9 veszélyszimbólumnak. A vegyi anyagokat és vegyi anyag keverékeket (termékeket) gyártók és importálók kötelesek besorolni az uniós jogszabályokban meghatározott osztályok valamelyikébe.

A vegyi anyagok minősítésével kapcsolatos rendelkezések az alábbi veszélyességi osztályokat határozzák meg:

 • Robbanásveszélyes
 • Tűzveszélyes
 • Oxidáló
 • Nyomás alatt lévő gáz
 • Maró hatású
 • Akut toxicitás
 • Súlyosan veszélyes az egészségre
 • Egészségi veszély / Veszélyes az ózonrétegre
 • Veszélyes a környezetre

A környezetre veszélyes piktogram arra utal, hogy egy adott anyag veszélyes a környezetre  és vízi toxicitást okoz. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

Jellemzően gyomirtókon, terpentinen, benzinen és lakkokon található.

 

Mit jelent?

 • Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 • Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

 

Példák az óvintézkedésre vonatkozó mondatokra

 • Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

 

 

 

Címke célja: 

könyezetvédelem egészség biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Nem ajánljuk.

CE jelölés

A CE jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az uniós szabályoknak, és szabadon mozoghatnak az európai piacon. Ha egy gyártó CE-jelöléssel látja el valamely termékét, ezzel saját kizárólagos felelőssége mellett azt garantálja, hogy a termék eleget tesz a CE-jelöléssel járó valamennyi jogi kötelezettségnek. A CE-jelölés a más országokban gyártott és az EGT-országokban értékesített termékeken is megjeleníthető, nem jelenti automatikusan azt, hogy az Unión belül gyártották.

A CE-jelölést azonban nem minden terméken, hanem csak a CE-jelölésről szóló konkrét európai uniós irányelvekben szereplő termékkategóriákon kell (és csak ekkor lehet) feltüntetni. Ilyen például a „Veszélyes anyagok elektromos berendezésekben való alkalmazásának korlátozásásáról (RoHS)” szóló irányelvben megfogalmazott szabályok (például ólommentes termék, alacsony kadmium tartalmú termék). A ROHS irányelvnek való megfelelést korábban egy önálló címke tanúsította, ma már beolvadt a CE – jelölésbe.

A gyártó feladata, hogy elvégezze az értékelést, elkészítse a műszaki dokumentációt, kiadja a CE-megfelelőségi nyilatkozatot, és ellássa a terméket a CE-jelöléssel. A jelölés jogszerű alkalmazását a nemzeti piacfelügyeleti vagy fogyasztóvédelmi hatóságok ellenőrzik.

 

Címke célja: 

biztonság

Kapcsolódó linkek

Itthon: 

rendszeresen látjuk

Értékelésünk: 

Mindegy.
 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
  a fogyasztók érdekében

Smink