• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Környezettudatos terméktervezés a vállalati gyakorlatban - az ökodizájn

2004.10.07. /
A megelőző jellegű környezetvédelem legfontosabb tulajdonsága, hogy a káros kibocsátások mérséklésével párhuzamosan – a termelés hatékonyságának növelése által – gazdasági előnyöket is kínál a vállalatok számára.

Az elmúlt évek során egyre több figyelmet szenteltek a termelési és fogyasztási szokások fenntarthatóságának problematikájára környezeti, gazdasági és szociális nézőpontból egyaránt. A környezet védelmének korai szakaszában az utólagos szennyezéscsökkentő megoldásokat (az ún. end-of-pipe technikákat) részesítették előnyben, melyeket egyre inkább kezdik felváltani a különböző megelőző jellegű környezetvédelmi módszerek (mint pl. a tisztább termelés, vagy más néven szennyezés-megelőzés). Ezek a hulladékok és emissziók forrásnál történő eliminálását, vagy csökkentését célozzák. A megelőző jellegű környezetvédelem legfontosabb tulajdonsága, hogy a káros kibocsátások mérséklésével párhuzamosan – a termelés hatékonyságának növelése által – gazdasági előnyöket is kínál a vállalatok számára. Ezen megelőző módszerek között kiemelt helyet foglal el a környezettudatos tervezés, más néven ökodizájn.

Habár a tisztább termelés koncepciója mind a folyamatokat, mind pedig a termékeket magába foglalja, a gyakorlatra a folyamatorientált szemléletmód a jellemző. A környezettudatos tervezés ettől a szemlélettől alapjaiban tér el: a termékek egész életciklusa során fellépő környezeti terhelés megelőzésére, valamint a környezetvédelmi fejlesztések lehetőségének beazonosítására ugyanis a legelső beavatkozási ponton, a terméktervezésnél kerít sort.

A hagyományos tervezés eddig első sorban a termék teljesítményére, és a termelési folyamatra koncentrált. A folyamatosan változó szociális és gazdasági körülmények azonban olyan új tervezési szemlélet kialakulását követelték meg, amely már a termék egész életciklusát figyelembe veszi. Az ökodizájn tehát olyan – rendszerszemléleten alapuló – technika, amely a termékek, szolgáltatások egész életútja során potenciálisan előforduló környezeti hatásokra, és azoknak, még a termék tervezési fázisában történő mérséklésére, vagy esetleges teljes kiküszöbölésére helyezi a hangsúlyt.

Az ökodizájn által nyújtott előnyök

A környezettudatos terméktervezés alkalmazásával, a jövőbeni piaci követelményeknek való megfelelésre való felkészüléssel fokozható a vállalat hosszú távú versenyképessége. Az új termékek és szolgáltatások kifejlesztése, a termelési gyakorlat megváltoztatása fejlődési lehetőséget biztosít a vállalat számára, míg a termelési költségek csökkentése, a javuló termékminőség segíti a költséghatékony módszerek kidolgozását.

Az ökodizájn segíti továbbá a vállalatokat a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésben, a lakossággal – és általában az érdekelt felekkel – való előnyösebb kapcsolat kialakításában, és hozzájárul a helyi, regionális és globális környezet állapotának a javításához.

A cégek számára az is fontos, hogy az ökodizájn segítségével ne csak a környezeti elvárásoknak feleljenek meg, hanem a fogyasztóknak is olyan többletet tudjanak szolgáltatni, amely jelentős előnyökhöz juttathatják őket versenytársaikkal szemben. Ilyen – a fogyasztókat is érintő előnyök – lehetnek például: az alacsonyabb energiafogyasztásból adódó csökkent üzemeltetési költségek, a csomagolóanyag felhasználásának mérsékléséből eredő alacsonyabb hulladékkeletkezés és az azzal járó alacsonyabb ártalmatlanítási költségeik stb.

Az ökodizájn és a Környezeti Irányítási Rendszerek kapcsolata

A környezettudatos terméktervezési projektek leggyakrabban említett hibája azok különállósága, függetlensége a többi vállalati projekttől. Nyilvánvaló, hogy az ökodizájn tevékenységek csak egyoldalú sikerhez vezethetnek, ha azok nincsenek beépítve a stratégiai irányítási rendszerbe, és a vállalat mindennapi tevékenységei közé. Ilyen integrált megvalósítás a gyakorlatban még ritkán fordul elő. Ezért szükség van egy átfogó rendszerre, amely ezeket az erőfeszítéseket összhangba hozza a megszokott szervezeti működéssel, és így elkerülhetővé teszi, hogy a folyamat során megszerzett tudás (know-how) elvesszen. Ilyen átfogó rendszert tudnak biztosítani az ökodizájn számára az olyan környezetirányítási rendszerek (KIR), mint amilyet a nemzetközi ISO 14001-es szabvány, illetve az Európai Unió EMAS direktívája határoz meg.

A jelenlegi KIR-ek még nem elég hatékonyak a terméktervezés környezeti hatásainak kezelésében. Az környezettudatos terméktervezést magukba foglaló irányítási rendszerek kidolgozása folyamatban van, átfogó elnevezésük: Termék Orientált Környezet Irányítási Rendszerek (Product-Oriented Environmental Management Systems – POEMS). Ezek a rendszerek abból indulnak ki, hogy a környezetirányítási rendszerekbe integrálva az ökodizájnt, azt a vállalati stratégia részévé tudják tenni.

Környezetvédelmi termékpolitikák

A napjainkban kifejlődőben lévő közösségi, és egyes nemzeti termékpolitikák (pl. Hollandiában, Svédországban) a megvalósítás gyakorlati eszközei között szerepeltetik a környezettudatos terméktervezést. A csatlakozást követően hazánkban is érvényesíteni kell az előkészületben levő Európai Uniós direktíva ide vonatkozó elveit. Az ily módon harmonizált hazai szabályozás előírásai végső soron a vállalati terméktervezési folyamatokra is kihatással lesznek. Mivel a terméktervezés egy hosszadalmas folyamat, javasolt már a kezdetekben figyelembe venni a környezettudatos terméktervezés eszközrendszerét, mert az utólagos módosítás, kiegészítés lassú és költséges lehet.

Az Integrált Termékpolitika az Európai Unió kezdeményezése, melynek célja egy általános környezetvédelmi termékpolitika létrehozása az Unió országai számára. Ennél konkrétabbak a Környezetvédelmi Termékpolitikák, amelyek már nemzeti szintű környezetvédelmi termékpolitikákat jelentenek az Unión belül, illetve azon kívül is. Ilyen Környezetvédelmi Termékpolitikája van Hollandiának, Svédországnak, Dániának, Ausztriának és Németországnak. Több más országban, mint Belgium, az Egyesült Királyság és Finnország, is kidolgozás alatt állnak ezek a szabályozók. Az Unió szintjén az IPP ezen nemzeti szabályozásokat kívánja harmonizálni.

A környezettudatos terméktervezés teljes körű megvalósulása a tisztább termelés elveinek az érvényesülését is biztosítja, hiszen az ökodizájn azokat magába foglalva valósítja meg a környezet védelmét. Ezekben az esetekben a termékek és folyamatok a környezettel egyensúlyban működnek, és nem okoznak visszafordíthatatlan környezeti károkat. A környezettudatos terméktervezés teljes megvalósulása azonban még nem jellemző, ezért a környezet és az emberi egészség megóvása érdekében a tisztább termelés más eszközeivel együttesen kell azt alkalmazni.

Borsos Beáta / TTMK

A cikk megjelent a Zölden és Nyereségesen c. KÖVET Hírlevél 15. számában 2002-ben.  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében