• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Gazdasági Versenyhivatal

2004.01.14. /
Tisztességtelen piaci magatartással, fogyasztók félrevezetésével, vásárlási döntések korlátozásával, és megtévesztő reklámokkal kapcsolatos panasszal a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat.

 

A Gazdasági Versenyhivatal alapvetően a piaci verseny felügyeletét ellátó szervezet. A gazdálkodó szervezetek egymás közötti versenyének egyik áldozata lehet a fogyasztó is.

 

A tisztességes piaci magatartást szabályozó jogszabályok szerint fel kell lépni a fogyasztók bármiféle megtévesztése ellen. A fogyasztó félrevezetése történhet például áruval kapcsolatban valótlanság állításával (nem azt tartalmazza, ami a címkéjén szerepel), vagy valós tény megtévesztésre alkalmas módon való állításával. A fogyasztó megtéveszthető azzal is, ha az eladó, forgalmazó lényeges körülményeket hallgat el, például a termék nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a terméktől elvárható szokásos körülményeinek nem felel meg, vagy szokásostól eltérő feltételek megvalósítását igénylik. Megtévesztésnek minősül az is, ha a kereskedők előnyös vásárlás hamis látszatát keltik, például árengedmény reklámozásakor a terméket az eredeti áron kínálják.

A hivatal eljárása

A Gazdasági Versenyhivatal eljárása a fogyasztókat érintő esetekben hivatalból, avagy bejelentésre indul.

Bejelentést írásban kell megtenni, a Gazdasági Versenyhivatalhoz kell címezni. Célszerű, ha az alábbi információkat tartalmazza:

-         bejelentő neve, címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége;

-         esetleges képviselő vagy meghatalmazott neve, címe, telefonszáma;

-         kifogásolt tevékenységet kifejlett gazdálkodó szervezet neve, címe;

-         sérelmezett magatartás leírása (ideje, helye, stb.),

-         dokumentumok másolata, amelyek bizonyítják a sérelmet (számla, szórólap, gazdálkodó szervvel folytatott levelezés);

-         bejelentő nevének, avagy bejelentés tényének eltitkolására vonatkozó kérelem.

Bejelentés előtt célszerű felkeresni a Hivatal ügyfélszolgálati irodáját személyesen vagy telefonon, ahol felvilágosítást adnak arról, vajon a panasz a Hivatal hatáskörébe tartozik-e, és tanáccsal szolgálnak az eljárás megindításával kapcsolatban.

A Gazdasági Versenyhivatal 3 tagú versenytanácsban jár el. A bejelentést megvizsgálja, esetleges személyes meghallgatást rendel el a bejelentés kiegészítése végett, és 60 napon belül határozattal dönt vizsgálat elrendeléséről, amennyiben az eset a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, tehát verseny-, ár-, és reklámtörvény rendelkezéseit sérti, valamint közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi. Ettől kezdve a bejelentő csak tanúként vesz részt az eljárásban.

A vizsgálat befejezésekor a vizsgáló jelentést készít, amelyet iratokkal együtt a versenytanács elé terjeszt. A versenytanács az alábbi döntéseket hozhatja:

-         megállapítja, hogy a magatartás törvénybe ütközik

-         elrendeli a törvénybe ütköző állapot megszüntetését

-         megtiltja a törvénybe ütköző magatartás további folytatását

-         megtévesztésre alkalmas tájékoztatás esetén helyreigazító nyilatkozatot írhat elő

-         eljárást megszüntetheti

-         bírságot szabhat ki (A bírság összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A vállalkozásokra társadalmi szervezettel, köztestülettel, egyesüléssel és más hasonló szervezettel szemben kiszabott bírság összege legfeljebb a tag vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka.)

Az eljáró versenytanács érdemi határozatait nyilvánosságra kell hozza, egyéb határozatait pedig nyilvánosságra hozhatja. A vizsgálat elrendelésének ténye is nyilvánosságra hozható, ha ezt megteszik, akkor a vizsgálat eredményét is nyilvánosságra kell hozni.

Mit tehet a fogyasztó, ha nem ért egyet a Versenytanács döntésével?

Ha a versenytanács ügy dönt, hogy a vizsgálatot nem indítja meg, határozatot hoz, és azt a bejelentőnek is megküldik. Ha a bejelentő ezzel nem ért egyet, jogorvoslati kérelemmel élhet a határozat közlésétől számított 8 napon belül az eljáró versenytanácsnál. Ha ezt is elutasítják, a Fővárosi bíróságtól kérhető jogorvoslat.

Amennyiben a bejelentő az eljáró versenytanács érdemi döntésével nem ért egyet, a kézbesítéstől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz, amit a Versenytanácshoz kell benyújtani. A keresetet a tanács 8 napon belül továbbítja a Bírósághoz.

 

A bejelentés a Gazdasági Versenyhivatal címére

postai úton: 1245, Budapest 5.Pf.1036,

faxon: 1/472-8905,

e-mailen: bejelentes@gvh.hu amennyiben a bejelentő feltünteti nevét és címét,

személyesen írásban az ügyfélszolgálat irodájában:1054, Budapest, V., Alkotmány u. 5.

tel:1/472 8851 H-Cs: : 8 00 -16 00   P.: 8 00 -13 00 

   • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében