• Nyomtatóbarát változat
  • Oldal küldése ismerősnek

Gazdasági Versenyhivatal

2004.01.14. /
Tisztességtelen piaci magatartással, fogyasztók félrevezetésével, vásárlási döntések korlátozásával, és megtévesztő reklámokkal kapcsolatos panasszal a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat.

 

A Gazdasági Versenyhivatal alapvetően a piaci verseny felügyeletét ellátó szervezet. A gazdálkodó szervezetek egymás közötti versenyének egyik áldozata lehet a fogyasztó is.

 

A tisztességes piaci magatartást szabályozó jogszabályok szerint fel kell lépni a fogyasztók bármiféle megtévesztése ellen. A fogyasztó félrevezetése történhet például áruval kapcsolatban valótlanság állításával (nem azt tartalmazza, ami a címkéjén szerepel), vagy valós tény megtévesztésre alkalmas módon való állításával. A fogyasztó megtéveszthető azzal is, ha az eladó, forgalmazó lényeges körülményeket hallgat el, például a termék nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, a terméktől elvárható szokásos körülményeinek nem felel meg, vagy szokásostól eltérő feltételek megvalósítását igénylik. Megtévesztésnek minősül az is, ha a kereskedők előnyös vásárlás hamis látszatát keltik, például árengedmény reklámozásakor a terméket az eredeti áron kínálják.

A hivatal eljárása

A Gazdasági Versenyhivatal eljárása a fogyasztókat érintő esetekben hivatalból, avagy bejelentésre indul.

Bejelentést írásban kell megtenni, a Gazdasági Versenyhivatalhoz kell címezni. Célszerű, ha az alábbi információkat tartalmazza:

-         bejelentő neve, címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége;

-         esetleges képviselő vagy meghatalmazott neve, címe, telefonszáma;

-         kifogásolt tevékenységet kifejlett gazdálkodó szervezet neve, címe;

-         sérelmezett magatartás leírása (ideje, helye, stb.),

-         dokumentumok másolata, amelyek bizonyítják a sérelmet (számla, szórólap, gazdálkodó szervvel folytatott levelezés);

-         bejelentő nevének, avagy bejelentés tényének eltitkolására vonatkozó kérelem.

Bejelentés előtt célszerű felkeresni a Hivatal ügyfélszolgálati irodáját személyesen vagy telefonon, ahol felvilágosítást adnak arról, vajon a panasz a Hivatal hatáskörébe tartozik-e, és tanáccsal szolgálnak az eljárás megindításával kapcsolatban.

A Gazdasági Versenyhivatal 3 tagú versenytanácsban jár el. A bejelentést megvizsgálja, esetleges személyes meghallgatást rendel el a bejelentés kiegészítése végett, és 60 napon belül határozattal dönt vizsgálat elrendeléséről, amennyiben az eset a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, tehát verseny-, ár-, és reklámtörvény rendelkezéseit sérti, valamint közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi. Ettől kezdve a bejelentő csak tanúként vesz részt az eljárásban.

A vizsgálat befejezésekor a vizsgáló jelentést készít, amelyet iratokkal együtt a versenytanács elé terjeszt. A versenytanács az alábbi döntéseket hozhatja:

-         megállapítja, hogy a magatartás törvénybe ütközik

-         elrendeli a törvénybe ütköző állapot megszüntetését

-         megtiltja a törvénybe ütköző magatartás további folytatását

-         megtévesztésre alkalmas tájékoztatás esetén helyreigazító nyilatkozatot írhat elő

-         eljárást megszüntetheti

-         bírságot szabhat ki (A bírság összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A vállalkozásokra társadalmi szervezettel, köztestülettel, egyesüléssel és más hasonló szervezettel szemben kiszabott bírság összege legfeljebb a tag vállalkozások előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka.)

Az eljáró versenytanács érdemi határozatait nyilvánosságra kell hozza, egyéb határozatait pedig nyilvánosságra hozhatja. A vizsgálat elrendelésének ténye is nyilvánosságra hozható, ha ezt megteszik, akkor a vizsgálat eredményét is nyilvánosságra kell hozni.

Mit tehet a fogyasztó, ha nem ért egyet a Versenytanács döntésével?

Ha a versenytanács ügy dönt, hogy a vizsgálatot nem indítja meg, határozatot hoz, és azt a bejelentőnek is megküldik. Ha a bejelentő ezzel nem ért egyet, jogorvoslati kérelemmel élhet a határozat közlésétől számított 8 napon belül az eljáró versenytanácsnál. Ha ezt is elutasítják, a Fővárosi bíróságtól kérhető jogorvoslat.

Amennyiben a bejelentő az eljáró versenytanács érdemi döntésével nem ért egyet, a kézbesítéstől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz, amit a Versenytanácshoz kell benyújtani. A keresetet a tanács 8 napon belül továbbítja a Bírósághoz.

 

A bejelentés a Gazdasági Versenyhivatal címére

postai úton: 1245, Budapest 5.Pf.1036,

faxon: 1/472-8905,

e-mailen: bejelentes@gvh.hu amennyiben a bejelentő feltünteti nevét és címét,

személyesen írásban az ügyfélszolgálat irodájában:1054, Budapest, V., Alkotmány u. 5.

tel:1/472 8851 H-Cs: : 8 00 -16 00   P.: 8 00 -13 00 

 

Hozzászólások

zmann2 / 2009. május 13. 21.43

A következö lenne az Én panaszom!!

2009.05.12-én meglepődve vettem át egy számomra teljesen ismeretlen, AIM Általános Biztositó Zrt levelét, mely szerint pofátlanul ugy mellékesen közlik, hohy megvették a TIR Biztositótol a kötelező biztositásomat, és 05.02-tól az ő ügyfelük vagyok.Hagy kérdezzem meg, hogy a személyi adataimat milyen jogon merik áruba bocsátani az nélkül ,hogy engem aki fizeti a cehhet értesitenének, megkérdeznének, vagy a feltételeket közölnék. Az Én jogolvasatom szerint addig ameddig a TIR Biztositó és köztem kétoldalú irásos szerződés van ,melyben Én mint szerződött biztositom a TIR-t hogy pontosan befizetem a biztositási dijjat, illetve a biztositó aki a dij befizetése után jó gazda módjára kezeli az ügyeimet és a személyi adataimat .Ameddig a Tir Biztositó Nem mond fel, illetve nem tájékoztat addig úgy tudom a szerződés közöttünk él.
Milyen jogon kényszerit egy számomra vadidegen ismeretlen biztositó, hogy legyek az ügyfele, mert ha nem biztositás nélkül maradok???Ez egy abszudum, hogy évközben biztositót váltani nem lehet, csak abiztositó adhatja el a személyi adataimat jó pénzért, és az aláirt szerződésünket önhatalmúan semmissé teszi, kényszerit ,hogy az általa választott üzletpartnere 251675számú profittermelő pénzbefizető automatája legyek.
Emberek,hol itt a jogbiztonság,hol a szabad üzletválasztás joga,és egyáltalán hol a tisztesség???  • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
    a fogyasztók érdekében